Zpět nahoru

Cenné papíry

act Řanda Havel Legal poskytuje právní služby související s cennými papíry bez rozdílu jejich typu. Naši právníci mají rozsáhlé zkušenosti s využitím cenných papírů jako platebního prostředku, jako způsobu zajištění pohledávky, metody financování nebo účastnických listin.

act Řanda Havel Legal v oblasti práva cenných papírů zejména:

  • zajišťuje jakékoli operace s akciemi zejména jejich emise, změny, převody nebo zastavení;

  • poskytuje právní služby v oblasti práva směnečného a šekového, při vystavování, převodech, placení nebo zastavování směnek a šeků;

  • zajišťuje změny druhu či jmenovité hodnoty cenných papírů, přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaných trzích, jejich vyřazení z obchodování na regulovaných trzích nebo zaknihování;

  • poskytuje právní služby týkající se cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaných trzích včetně přípravy prospektů;

  • poskytuje právní služby při emisi dluhopisů včetně vyměnitelných a prioritních dluhopisů;

  • připravuje a posuzuje smlouvy o převodu, zastavení nebo úschově cenných papírů.

Cenné papíry