Zpět nahoru

Spory a jejich řešení

Advokátní kancelář act Řanda Havel Legal klade zvláštní důraz na předcházení sporům, avšak ani nejkvalitnější právní dokumentace nemůže eventualitu sporu naprosto vyloučit. Při přípravě smluvní dokumentace a strukturování transakcí se vždy zaměřujeme na to, aby dokumentace byla jednoznačná a eliminovala budoucí spory o výklad jejích ustanovení. Snažíme se předem vylučovat jakoukoli právní nejistotu. Dbáme na maximální ošetření rizik klienta a jeho pozice a nástrojů při uplatňování nároků ze smluv a z jejich porušení. 

Poskytujeme veškeré právní služby související s řešením sporů ze smluv či z porušení právních předpisů. Asistujeme klientům v případné snaze o dosažení smírného vyřešení sporu, které je nejrychlejší variantou ukončení sporu. Není-li smíru dosaženo, zastupujeme naše klienty v řízení před soudem, v rozhodčím řízení či v mediaci. Postupujeme vždy se zvláštním zřetelem na co největší ochranu zájmů klienta a na jeho maximální informovanost o průběhu sporu. Advokáti act Řanda Havel Legal zastupují klienty v záležitostech před soudy České republiky všech instancí, jakož i před rozhodčími a jinými orgány alternativního řešení sporů v tuzemsku i v zahraničí jak na straně žalující, tak žalované.

act Řanda Havel Legal v oblasti řešení sporů zejména:

 • analyzuje poskytnutá data a podklady týkající se sporné věci za účelem vyhodnocení nároků klienta, resp. možností jeho obrany ve sporu, a učiní odhad úspěšnosti klienta ve sporu s ohledem na právní situaci klienta a kvalitu důkazů;

 • posoudí vhodný postup vedení sporu;

 • navrhne strategii vedení sporu a průběžně ji s klientem konzultuje;

 • aktivně vyjednává s protistranou možnosti smírného řešení sporu, které jsou v souladu se zájmy klienta, a současně přijatelné pro protistranu;

 • zastupuje v mediačních a smírčích řízeních;

 • poskytuje poradenství při výběru a jmenování rozhodců pro rozhodčí řízení;

 • připraví veškeré nezbytné písemnosti a podání vztahující se ke sporu, zejména žalob či vyjádření k nim; zajistí služby soudních znalců a tlumočníků;

 • zastupuje klienty v řízeních před soudy a rozhodčími soudy včetně mezinárodní arbitráže vedené v cizím jazyce;

 • poskytuje právní služby při výkonu soudních a jiných vykonatelných rozhodnutí včetně zajištění soudního exekutora a veškeré komunikace s ním;

 • poskytuje právní služby při vymáhání pohledávek a při řízení portfolií pohledávek;

 • poskytuje právní poradenství či zastupuje v hospodářských a daňových trestních kauzách;

 • navrhuje řešení k ochraně klientů před nekalou soutěží jiných soutěžitelů, radí klientům, jak předcházet porušení pravidel ochrany před nekalou soutěží a zastupuje klienty v soudních sporech z nekalé soutěže;

 • navrhne řešení problémů v souvislosti s klamavou či srovnávací reklamou, klamavým označováním zboží a služeb, vyvoláním nebezpečí záměny, parazitováním na pověsti, podplácením, zlehčováním, porušováním obchodního tajemství, nekalosoutěžním jednáním v oblasti duševního vlastnictví a jinými aspekty nekalé soutěže a vztahů s konkurencí.

Advokátní kancelář act Řanda Havel Legal je prestižní ratingovou společností Chambers & Partners opakovaně doporučována pro oblast sporů a  sporné agendy. Chambers & Partners vydávají, na základě nezávislých hodnocení a komentářů, světoznámou ročenku Chambers Guide, která hodnotí kvalitu právní práce advokátních kanceláří ve 175 zemích z hlediska jejich odbornosti a kvality služeb. Hodnotící parametry zahrnují odbornou právní znalost, profesionální vystupování, kvalitu zákaznického servisu, obchodní inteligenci, svědomitost, nasazení a další charakteristiky nejvíce oceňované klienty.

Prestižní mezinárodní ratingová agentura The Legal 500: Europe, Middle East &  Africa zařadila act Řanda Havel Legal do svého žebříčku pro rok 2023 v oblasti sporů a jejich řešení. Mezinárodní publikace Legal 500 každoročně mapuje advokátní kanceláře z celého světa a její data v elektronické podobě využívají 4 miliony čtenářů a 2,5 milionů firem.

act Řanda Havel Legal je ve firemním žebříčku Právnická firma roku 2022 společnosti EPRAVO.CZ doporučována pro oblast sporů a arbitráží. V této tradiční profesní soutěži o  držitelích ocenění rozhoduje nezávislá skupina hodnotitelů z řad firem a institucí čítající 250 respondentů a dále pak pořádající společnost EPRAVO.CZ, jako nezávislý subjekt dlouhodobě monitorující činnost právníků v České republice.

Spory a jejich řešení