Zpět nahoru

Právo duševního vlastnictví

act Řanda Havel Legal poskytuje právní služby ve všech oblastech práva duševního vlastnictví. Naši právníci mají mnohaleté zkušenosti v oblasti autorského práva, práv souvisejících s autorským právem a práv průmyslového vlastnictví. Zabýváme se problematikou ochranných známek, patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, doménových jmen, know-how apod. na národní, komunitární i mezinárodní úrovni. act Řanda Havel Legal poskytuje kompletní právní služby při přípravě smluv o poskytnutí licence či postoupení práv, při registracích chráněných označení, zastupuje své klienty před Úřadem průmyslového vlastnictví a jinými příslušnými úřady duševního a průmyslového vlastnictví i před soudy při sporných řízeních. Našimi klienty jsou autoři uměleckých děl, výkonní umělci, architekti, tvůrci informačních systémů, technologií a databází, uživatelé software a informačních systémů a jiných výsledků duševní tvůrčí činnosti.

act Řanda Havel Legal v oblasti práv duševního vlastnictví zejména:

 • připravuje smluvní dokumentaci - smlouvy o dílo, licenční a  podlicenční smlouvy k předmětům autorského práva či průmyslového vlastnictví, smlouvy o převodech nehmotných statků, marketingové a mediální smlouvy, případně začlenění příslušných ujednání vztahujících se k duševnímu vlastnictví do jiných smluvních typů (smlouvy kupní, smlouvy o dílo ve stavebnictví, smlouvy s architekty apod.);

 • provádí analýzu autorskoprávních otázek a poradenství ve sporech o  porušení autorského práva;

 • poskytuje poradenství při rešerších ochranných známek a jejich zápisu na národní, evropské i mezinárodní úrovni; poradenství při správě ochranných známek;

 • navrhuje možnosti a systém národní či mezinárodní ochrany tvůrčí činnosti či podnikání prostřednictvím institutů autorského práva a  prostřednictvím chráněných označení;

 • poskytuje poradenství v oblasti ochrany obchodní firmy a značky;

 • zajišťuje registraci doménových jmen a poskytuje poradenství v oblasti jejich ochrany;

 • zajišťuje ochranu práv na označení prostřednictvím práva proti nekalé soutěži;

 • připravuje veškerou smluvní dokumentaci v oblasti práva autorského včetně licenčních ujednání a smluv na vytvoření a údržbu softwarových produktů a implementaci informačních systémů (včetně integrovaných systémů podnikového řízení); u softwarových produktů klademe důraz na zajištění samostatnosti objednatele a jeho nezávislost na tvůrci softwaru po dokončení produktu tak, aby se nestal „rukojmím“ vlastníka autorských práv k softwaru a mohl svůj produkt užívat a rozvíjet podle svých potřeb a efektivně z hlediska nákladů;

 • zajišťuje ochranu práv k obchodnímu tajemství a know-how včetně přípravy vnitřních podnikových směrnic na ochranu obchodního tajemství a  know-how a vytvoření navazující standardní smluvní dokumentace užívané pro ochranu duševního vlastnictví vůči třetím osobám;

 • poskytuje kompletní právní servis při přihlašování a zápisech patentů, užitných a průmyslových vzorů, ochranných známek a topografií polovodičových výrobků do příslušných registrů v České republice i v  zahraničí;

 • zastupuje klienty v právních sporech týkajících se porušení práv duševního vlastnictví včetně nekalosoutěžních sporů;

 • navrhne strukturu transakcí o převodu značky a provede jejich kompletní realizaci po právní stránce.

act Řanda Havel Legal je ve firemním žebříčku Právnická firma roku 2022 společnosti EPRAVO.CZ  doporučována pro oblast duševního vlastnictví. V této tradiční profesní soutěži o držitelích ocenění rozhoduje nezávislá skupina hodnotitelů z řad firem a institucí čítající 250 respondentů a dále pak pořádající společnost EPRAVO.CZ, jako nezávislý subjekt dlouhodobě monitorující činnost právníků v České republice.

Prestižní mezinárodní ratingová agentura The Legal 500: Europe, Middle East &  Africa zařadila act Řanda Havel Legal do svého žebříčku pro rok 2022 v oblasti duševního vlastnictví. Mezinárodní publikace Legal 500 každoročně mapuje advokátní kanceláře z celého světa a její data v elektronické podobě využívají 4 miliony čtenářů a 2,5 milionů firem.

Právo duševního vlastnictví