RHL logo
Foto - directmail-articles_popelnice.jpgNový zákon o odpadech – přehled vybraných změn
 

Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech. Tento zákon byl přijat v návaznosti na požadavky několika směrnic Evropské unie, o kterých jsme se již v minulosti zmiňovali v našem článku Nové podmínky Evropské unie v oblasti nakládání s odpady. Zde Vás seznámíme s nejdůležitějšími změnami, které nový zákon o odpadech přináší.


1) Povinnosti původců odpadu: Nová právní úprava přináší zásadní změny pro původce odpadu (tj. v oblasti, která se dotkne i subjektů primárně nepodnikajících v odpadovém hospodářství). Výslovně jsou zakotveny nové povinnosti původců odpadu, případně jsou rozšířeny či zpřesněny jejich stávající povinnosti. Nově tak například subjekty provádějící demolice staveb budou povinny nejen předat odpady do zařízení k tomu určenému (nepostačí tedy jen předání odpovědné osobě), ale také budou muset se stavebními odpady nakládat tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich recyklace. V opačném případě se vystavují nebezpečí sankce. 

2) Obchodování s odpady: Podle nového zákona může s odpady obchodovat (i) provozovatel zařízení pro nakládání s odpady a (ii) právnická nebo podnikající fyzická osoba, která provádí nákup a prodej odpadů na vlastní odpovědnost a která zároveň pro takové obchodování získá povolení od krajského úřadu. Nově tak dochází k rozšíření okruhu osob, které mohou obchodovat s odpady. 

3) Zprostředkování nakládání s odpady: Zákon dále nově upravuje tzv. zprostředkování nakládání s odpady. Zprostředkovatel bude moci uzavřít (i) smlouvu s původcem odpadu, ve které původce zmocní zprostředkovatele k tomu, aby jeho jménem zajistil předání odpadu do zařízení určeného pro nakládání s odpady, a (ii) smlouvu s provozovatelem zařízení, na jejímž základě provozovatel přijme odpady od klientů zprostředkovatele (tj. původců odpadů) do takového zařízení.

4) Zákaz ukládání využitelných odpadů na skládku od roku 2030: Od roku 2030 bude platit zákaz skládkování využitelného odpadu. Tento zákaz se bude vztahovat na (i) odpady o stanovené výhřevnosti, (ii) odpady překračující limitní hodnotu parametru biologické stability a (iii) recyklovatelné odpady. 

5) Zvyšování poplatku za ukládání odpadu na skládku: Nový zákon o odpadech zavádí odlišnou výši poplatku u celkem 5 kategorií odpadů. Počínaje rokem 2021 bude sazba poplatku za ukládání odpadu na skládku u vybraných druhů odpadu pravidelně navyšována, a to až do roku 2030. Roční zvyšování sazby se dotýká využitelných a zbytkových odpadů (např. využitelný odpad do konce roku 2020 byl zpoplatněn částkou 500,- Kč, v roce 2021 bude zpoplatněn částkou 800,- Kč a v roce 2029 částkou 1.850,- Kč za jednu tunu takového odpadu předaného na skládku). Oproti dosavadní právní úpravě naopak došlo ke snížení poplatku za skládkování nebezpečných odpadů (zrušení tzv. rizikové složky poplatku).

6) Účast právnických osob a podnikajících fyzických osob v obecním systému (tzv. živnostenský odpad): Nová právní úprava počítá s tím, že odpad vyprodukovaný právnickými a podnikajícími fyzickými osobami (tzv. živnostenský odpad) bude moci být i nadále likvidován (i) předáním do zařízení určeného pro nakládání s odpady nebo (ii) prostřednictvím obecního systému nakládání s komunálním odpadem, a to na základě písemné smlouvy s obcí. Obce však budou nově muset v obecně závazné vyhlášce stanovit další náležitosti pro nakládání s tzv. živnostenským odpadem.

Závěrem je třeba zmínit, že výše uvedený přehled změn není ani zdaleka úplný. Kromě nich zákon o odpadech nově upravuje (i) definice vybraných pojmů, (ii) povinnosti původců odpadu, (iii) problematiku povolování a provozu zařízení k nakládání s odpady, (iv) přeshraniční přepravu odpadů, (v) tzv. třídící slevy pro obce, (vi) problematiku černých skládek atd. 

Naše advokátní kancelář má s právní úpravou odpadů rozsáhlé zkušenosti. Naši advokáti se např. účastnili odborné konference týkající se nakládání s tzv. živnostenským odpadem nebo se detailně vyjadřovali k právní úpravě živnostenského odpadu v kontextu připravovaného nového zákona o odpadech. Novým zákonem o odpadech se tak detailně zabýváme již od jeho prvotních verzí.

Jsme proto připraveni poskytnout Vám v této věci komplexní právní poradenství tak, abyste splnili veškeré povinnosti vyplývající z nového zákona o odpadech. V této souvislosti upozorňujeme, že za porušení povinností podle zákona o odpadech může hrozit pokuta až ve výši 25 milionů korun.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně výše uvedeného nás proto, prosím, neváhejte kontaktovat.

Mgr. Michal Pálinkás, partner

michal.palinkas (at) randalegal.com


 
Newsletter společnosti act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o. informuje obecně o vybraných legislativních změnách, judikatuře a právních problémech. Informace předkládané v newsletteru mají pouze informativní povahu a nepředstavují úplný přehled změn v legislativě, judikatuře či právní praxi. Do newsletteru jsou zařazovány informace, které naše advokátní kancelář vybírá dle vlastního uvážení s ohledem na zajímavost či praktickou využitelnost informací pro adresáty newsletteru. Aplikovatelnost v newsletteru publikovaných informací na specifické případy je závislá na konkrétních okolnostech. Tento newsletter nepředstavuje právní radu a act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s. r. o. neodpovídá za aplikaci závěrů či skutečností uvedených v newsletteru na jakýkoli právní případ.
 
Mail Bottom Icons